Vi analyserar och förädlar geodata

Med geografisk analys skapas kunskap om, och förståelse för, omvärlden. Genom att kartlägga var företeelser finns, och vilken relation dessa har till varandra, blir det lättare att se komplexa mönster, förutsäga händelser och förstå trender och vidta rätt åtgärder.

GIS- och Fjärranalys

Genom att göra beräkningar på geodata samt tolkningar av satellit- och flygbilder, går det att bygga nya kartor. Analysen är en kombination av automatiserade processer och konsulters förmåga att förstå, kombinera och bearbeta geografisk information.
Den bearbetade nya kartan är ofta ett underlag för vidare affärsbeslut eller så skapas statistikdata eller tabelldata som beslutsunderlag.

Fjärranalysen hanterar i första hand satellit och bilddata för förändringsanalyser eller kartproduktion. GIS-analysen hanterar förutom satellit- och bilddata även geodata i form av vektor, punkter eller polygoner.

Tjänster vi kan hjälpa till med

  • Bygga en analysmodell och köra modellen i rätt GIS-verktyg.
  • Förstå vilken fråga som ska besvaras.
  • Samla in och strukturera data.
  • Sammanställa, visualisera och förvalta resultatet. Det görs oftast tillsammans med vår IT-utveckling som en del i vår GIS-plattform

Experten säger

Vad innebär dina arbetsuppgifter?
– Vi skapar information om olika geografiska miljöer vilket genererar värde åt våra kunder. Enkelt uttryckt kan GIS sägas vara en kombination av kartor och tabellinformation som lagras och hanteras i datorn. Fjärranalys innebär att använda källor som till exempel satellitbilder,flygfoto och laserdata som gör att man snabbt får en överblick över stora områden som skog, hav eller jordbruksområden.

Vilken bakgrund och utbildning har du?
– Jag kom till Sverige från Spanien för sex år sedan och började läsa samhällsbyggnad på KTH. Sen gjorde jag mitt examensjobb på Metria 2013 och efter det behövde de hjälp med ett projekt, så jag blev anställd direkt. Metria har en fjärranalysgrupp som är unik i Sverige och det var därför jag sökte mig hit.

Landskapsanalyser visar nätverk av värdefulla skogsmiljöer

Projektets utgångspunkt har varit att utveckla metoder för analys av geografiska data på nationell nivå utifrån enkla metoder.
Det skapar resultat som är jämförbara mellan olika län och fungerar som ett värdefullt kunskapsunderlag.

Målet har varit att identifiera landskapsavsnitt med hög andel värdefull skog, så kallade skogliga värdekärnor.  Och samtidigt möjliggöra att analyserna kan användas för uppföljning av miljötillståndet i skogen, samt ligga till grund för det fortsatta arbetet med strategisk planering inom grön infrastruktur.

Analyserna baseras på kända skogliga värdekärnor i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten och Västernorrland. Täthetsanalyserna resulterade i ett förslag till avgränsningar av så kallade skogliga värdetrakter. Slutligen har nätverksanalyser av skogliga värdekärnor och de föreslagna värdetrakterna genomförts.