Värdera jordbruksmarken

Värdera jordbruksmarken – för ett hållbart samhällsbyggande

Från 2 maj 2023 är Metrias affärsområde Plan- och mättjänster är en del av Sweco. Läs mer på sweco.se och på metria.se

Byggande på jordbruksmark blir lätt en konfliktsituation

Hur kan brukningsvärd jordbruksmark varsamt hanteras i planeringen när trycket på byggandet ökar? Det övergripande nationella målet för hållbar samhällsplanering och att byggande och ekonomisk utveckling ska underlättas ställer stora krav på kommunerna som ansvarar för hushållandet med jordbruksmark. Den nationella livsmedelsstrategin betonar att sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska och att landets livsmedelsproduktion och försörjningsförmåga ska öka.

Vår framtida försörjningsförmåga för en ökad befolkning

Befolkningen ökar, därav finns ett behov av att utveckla så väl städer och landsbygd med nya bostäder och infrastruktur.

Exploateringen sker ofta på den intilliggande jordbruksmarken som samtidigt är en viktig samhällsresurs som utöver råvaror som livsmedel och bioenergi, levererar många livsnödvändiga nyttor som människan får från naturen, så kallade ekosystemtjänster. En allt snabbare urbanisering, i kombination med klimatförändringarna i världen ställer stora krav på ett helhetstänk kring samhällets totala resursanvändning. Sveriges framtida försörjningsförmåga spelar en viktig roll och livsmedelsstrategin stakar ut riktningen av en ökad livsmedelsproduktion.

Det blir därför allt viktigare att hantera avvägningar mellan olika samhällsintressen, såsom utvecklingsbehovet och bevarandebehovet, vid exploatering av mark.

Översiktsplanen – ledstjärnan i planeringen

Översiktsplanen har en strategisk och en stor vägledande roll i den fysiska planeringen och de ställningstagandena om hur jordbruksmark ska användas väger tungt i prövningar gjorda av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) huruvida jordbruksmark kan tas i anspråk vid exploateringar.

Metria webinar om jordbruksmark

  I Metrias webinar om jordbruksmark med fokus på problematiken kring exploatering av jordbruksmark, delar vi med oss av insikter och lärdomar från vår erfarenhet inom området.

  Här kan du ta del av presentationen.

  Här kan du se inspelningen från vårt webinar 2023-01-11

  Förstärk ert team

  Under arbetstoppar kan ni få extra stöd av våra planarkitekter. Vi finns över hela landet.

  Hyr in en planarkitekt

  Vi agerar som planarkitekt i många kommuner som inte har egen personal inom området.

  Anlita specialister

  Våra planarkitekter har både kommunal erfarenhet och specialistkompetens.

  Lokaliseringsutredning på jordbruksmark

  Metria kan ta fram ett planeringsunderlag gällande jordbruksmarken att använda vid intresseavvägningar i den kommunala planeringen.  Det kan utgöra underlag för en lokaliseringsutredning i en detaljplan eller tas ett helhetsgrepp för hela kommunen som ett underlag i översiktsplan.

  Underlaget omfattar bland annat:

   

  • Areella näringar - jordbruk
  • Gårdar med djurhållning
  • Nuläge och historisk utveckling

  Värdering av jordbruksmark

  Metria kan ta fram ett metodstöd att använda i den kommunala planeringen som baseras på frågeställningar man ställer sig enligt miljöbalkens bestämmelser gällande jordbruksmark:

  • Är det brukningsvärd jordbruksmark?
  • Är exploateringen ett väsentligt samhällsintresse?
  • Finns det en mer lämplig placering?
  • Om jordbruksmark utgör bästa alternativet för exploateringen?

  Den sista frågeställningen ”om jordbruksmark utgör bästa alternativet för exploateringen” följs av en värdering av jordbruksmarken utifrån ett antal utvalda kriterier som baseras på statistiska data.

  Exempel på Metrias uppdrag gällande jordbruksmark i planering

  Region Östergötland har tillsammans med Metria kartlagt rådande situation vad gäller jordbruksmark och dess värden. Kartläggningen inkluderar även hur jordbruksmark och jordbruksnäringar förändrats över tid till följd av bland annat exploatering och andra faktorer, nationellt och regionalt i Östergötlands län.

  Studien belyser målkonflikten mellan bevarandet av jordbruksmarken och bostadsutvecklingen där jordbruksmark tas i anspråk. Tillsammans med kommunerna togs även ett metodstöd baserat på lagstiftningen i miljöbalken 3 kap. 4 § fram för att hantera jordbruksmark i planeringen.

  Arbetet har gett oss värdefulla insikter och kunskaper som vi nu erbjuder till andra. Bland annat har Boxholms kommun tagit hjälp med en kommunövergripande analys gällande jordbruksmark och Kinda kommun med en lokaliseringsutredning på jordbruksmark för en detaljplan, säger Petra Lundqvist, verksamhetsutvecklare plantjänster på Metria.

  Metria har tidigare författat rapporten Exploatering av jordbruksmark 2016–2020 som givits ut av Jordbruksverket. Rapporten analyserar med hjälp av geografisk information orsaker och identifierar hur mycket jordbruksmark som har exploaterats i Sveriges kommuner.

  Hör av dig för ett möte!

  Metria har stor erfarenhet och kompetens om jordbruk och jordbruksmarkens värde. Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. Eller kontakta oss på telefonnummer: 010-121 89 00.
  Petra Lundqvist
  Key Account Manager
  Åke Svensson
  Regionchef