Sociala konsekvensanalyser

För att skapa ett socialt hållbart samhälle

Planering ska främja ett jämlikt samhälle som kan användas av alla. En del i arbetet är därför att analysera planförslagets konsekvenser för olika grupper i samhället. Metria kan hjälpa dig att ta fram sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser för att skapa så bra planförslag som möjligt

Ett socialt hållbart samhälle är, enligt Folkhälsomyndighetens definition, ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader och där människors lika värde står i centrum. Alla medborgare ska ha möjlighet till insyn och påverkan oavsett social tillhörighet, etnisk bakgrund, kön, ålder eller andra förutsättningar.

Sedan år 2020 är även Barnkonventionen instiftad i svensk lag, vilket innebär att barns rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i den fysiska planeringens beslutsprocesser. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnens bästa. En barnkonsekvensanalys ska genomföras vid större frågor samt vid beslut som kan ha en negativ inverkan för barn.

Analyser och utredningar

Underlag i form av bland annat utredningar, analyser och illustrationer bidrar till att öka kunskapen om den fysiska planeringen. När medborgare och andra berörda kan se hur kommunen tänker, ökar engagemanget och förståelsen, vilket ofta leder till effektiva planprocesser.

Exempel på uppdrag:
  • Medborgardialog i samband med ortsanalys
    I projektet utvecklades och tillämpades metoder för dialoger och workshops. Vid ett flertal möten och kreativa workshops togs den lokala kunskapen tillvara vilket också gav en god demokratisk förankring. Regelbunden feedback leder till ett bättre slutresultat, skapar värdefulla kontakter, främjar den lokala gemenskapen och ökar allmänhetens tilltro för kommunens planarbete.
  • GIS-analys – Värdetrakter för biologisk mångfald
    Med hjälp av GIS genomfördes en multikriterieanalys. 9 olika klusterkartor värderades och viktades samman till en gemensam klusterkarta som vi kallar ”Värdetrakter för biologisk mångfald”. Resultatet används i kommunens översiktsplanering och ligger till grund för kommande naturinventeringar.

Hör av dig till våra experter!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. Eller kontakta oss på telefonnummer: 010-121 89 00.
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt
Annika Säw
Planarkitekt
Diana Lindström
Planarkitekt