Översiktsplan

Anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön

Det ställs idag flera krav på vad en översiktsplan ska innehålla och processen med att ta fram den kan upplevas som komplicerad. Vi har flera års erfarenhet av översiktsplanering och stöttar så att er kommuns översiktsplan blir lättförståelig, tydlig och användbar.

Översiktsplanen är ett viktigt kommunalt strategidokument som sätter grunden för efterföljande planering och genomförande. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och vara vägledande för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras.

Metrias planstöd omfattar översiktsplanering och dess processer. Våra planarkitekter har gedigen kompetens inom arbete med olika typer av strategiska planeringsdokument, från fördjupningar och tematiska tillägg till större kommunomfattande översiktsplaner.

Fördjupad Översiktsplan Kinda Kommun kommun

Vi erbjuder tjänster genom hela processen:

 • Aktualitetsprövning av den befintliga översiktsplanens status i form av en planeringsstrategi
  Arbetet omfattar bland annat nya planeringsförutsättningar, analys av översiktsplanen och medskick till kommande planering.
 • Projektledning
  Våra planarkitekter kan projektleda hela eller delar av av arbetet med översiktsplanen. Vi arbeta projektbaserat med en tydlig plan för hela processen, redan när planarbetet inleds.
 • Workshops och dialogtillfällen
  För den viktiga förankringsprocessen engagerar använder vi beprövade metoder för tidig dialog med politiker, tjänstepersoner och medborgare. Här fångas synpunkter in för att genom bred förankring skapa förutsättningar för en översiktsplan som blir användbar över tid.
 • Analyser och utredningar
  Vi utför analyser av insamlat planeringsunderlag eller tar fram utredningar till översiktsplanen i form av exempelvis skyfallskarteringar, geotekniska undersökningar eller miljökonsekvensbeskrivningar.
 • Samrådsmöten
  Vi leder samrådsmöten där planförslag presenteras, samlar in synpunkter på ett strukturerat sätt och svarar på dessa i en samrådsredogörelse eller i ett granskningsutlåtande.

Hör av dig till våra experter!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. Eller kontakta oss på telefonnummer: 010-121 89 00.
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt
Annika Säw
Planarkitekt
Diana Lindström
Planarkitekt