Samhällsplanering

För en digitaliserad effektiv samhällsbyggnadsprocess

Från 2 maj 2023 är Metrias affärsområde Plan- och mättjänster är en del av Sweco. Läs mer på sweco.se och på metria.se

Ett stöd i alla delar av samhällsplaneringen

Vår planarkitektgrupp stöttar många kommuner, myndigheter och företag med alla delar av samhällsplaneringen, från översiktsplaner och övergripande analyser till utredningar och detaljplaner.

Planarkitekterna har stor erfarenhet av att driva och stötta kommunen genom planprocessens olika faser, ofta i rollen som projektledare.

Förstärk ert team

Under arbetstoppar kan ni få extra stöd av våra planarkitekter. Vi finns över hela landet.

Hyr in en planarkitekt

Vi agerar som planarkitekt i många kommuner som inte har egen personal inom området.

Anlita specialister

Våra planarkitekter har både kommunal erfarenhet och specialistkompetens.

Översiktlig planering

Översiktsplanen är ett viktigt kommunalt strategidokument som sätter grunden för efterföljande planering och genomförande.

Läs mer nedan om hur vi stöttar kommuner i processen.

Vi är med er genom hela detaljplaneprocessen, från idé till antagen plan. Ofta anlitas vi som projektledare. Läs mer om översiktsplan
Genom att lagra alla kommunens detaljplaner och göra dem digitalt läsbara blir kommunen förberedd för den digitala samhällsprocessen. Läs mer om digital översiktsplan
Förstudier, planprogram och andra strategiska dokument är viktiga handlingar för att skapa goda och hållbara samhällsbyggnadsprojekt. Läs mer om förstudier och planprogram
Vi hjälper er att ta fram sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser för att skapa så bra planförslag som möjligt. Läs mer om Sociala konsekvensanalyser
Underlag i form av bland annat utredningar, analyser och illustrationer bidrar till att öka kunskapen om den fysiska planeringen. Läs mer om analys och utredningar
Vid olika typer av väg- och järnvägsplaner hjälper Metria till med att mäta in vägområde och ta fram uppgifter om berörda markägare och rättighetsinnehavare. Läs mer om vägplaner och markförhandling
Fördjupad Översiktsplan Kinda Kommun kommun

Detaljplanering

Våra uppdragsgivare inom detaljplanering är både kommuner och företag som vill exploatera ett område. Ofta projektleder vi hela processen från idé till antagen plan.

Vi har lång erfarenhet av myndighetsutövning och är kunniga i gällande lagstiftning. Det gör att vi kan vara med er genom hela detaljplaneprocessen från idé till antagen plan, och leda processen på ett tryggt och säkert sätt. Läs mer om detaljplan
Genom att lagra alla detaljplaner och göra dem digitalt läsbara blir kommunen förberedd för den digitala samhällsprocessen. Läs mer om digitalisering av detaljplaner
Kraven som ställs i en planprocess är väldigt olika men för varje detaljplan måste en grundkarta och en fastighetsförteckning tas fram. Vi ser till att ni får den information som behövs i era projekt. Läs mer om grundkartor och fastighetsförteckningar
Att visualisera ett planförslag ökar möjligheterna för såväl beslutsfattare som medborgare och andra berörda att ta till sig och förstå innebörden av ett planförslag. En 3D-modell underlättar en konstruktiv medborgardialog.  läs mer om 3D-illustrationer och gestaltning

Behöver ni stöttning inom samhällsplanering?

Våra planarkitekter tar gärna en dialog med dig för att komma fram till bästa lösningen för din organisation.

Hör av dig till våra experter!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort. Eller kontakta oss på telefonnummer: 010-121 89 00.
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt
Freddie Håkansson
Planarkitekt
Diana Lindström
Planarkitekt