Flygfotografering och laserskanning

Effektiv kartläggning med den senaste tekniken

Behöver ni kartlägga nya områden?

Då kan flygfotografering eller laserskanning vara den mest effektiva och ekonomiska lösningen för just ditt projekt.

Våra fotogrammetri- och laserskanningsexperter har flera års erfarenhet av datainsamling, bearbetning och kvalitetsgranskning av både flygfoton och laserskanningsdata.

Vi kartlägger snabbt och enkelt nya områden med traditionellt flyg, drönare eller bil. Resultatet blir bilder, ortofoto, stereobilder och punktmoln som används för att generera markmodeller, ytmodeller, projekteringskartor, höjdkurvor, 3D-modeller och listan kan göras lång. Med hjälp av drönare kan vi även följa utveckling i ditt projekt över tid vid exempelvis berg/grustag, skog eller byggplats.

Vi finns i hela Sverige

Våra professionella drönarpiloter utför insamling av data med moderna drönare över hela Sverige. Användningsområdena är många.

Varje uppdrag unikt

Kunniga mätningsingenjörer planerar uppdraget i dialog med er och använder den metod som är mest effektiv.

Hög kvalitet

Vårt fotogrammetriteam är experter på att efterbearbeta data. Det säkerställer leveranser av hög kvalitet.

Produkter och uppdrag

Våra fotogrammetri- och laserskanningsexperter är välutbildade och har flera års erfarenhet av att ta fram olika produkter till projekt och uppdrag.

I väg- och järnvägsplaner stöttar vi projektören med att samla in data, från flyg, drönare eller terrestert, och tar sedan fram produkter så som stomnät, bakgrundskarta, projekteringskarta och markmodell med mera. Vi följer TDOK och SIS-TS för att uppnå de krav som ställs på projektet.
Att generera ortofoto utifrån våra insamlade flygfoton är något våra fotogrammetriexperter utför dagligen. Vi samlar in flygfoton från traditionellt flyg och drönare beroende på projektets storlek och kvalité. Beroende på projektets storlek så hjälper vi dig att anpassa insamlingsmetod för att nå en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.
Vi hjälper kommuner och andra kunder att uppdatera sin nuvarande Primärkarta/Baskarta eller tar fram en helt ny. En Primärkarta innehåller kartdetaljer, höjdinformation och fastighetsinformation. Här anpassar vi oss efter kundernas önskemål om innehåll, kvalité och vidare hantering.
Är du behov av en Grundkarta för Detaljplan hjälper vi dig. Vi tar fram stora som små Grundkartor beroende på uppdrag och följer Lantmäteriets handbok HMK – Digital grundkarta. Vi kartlägger all topografi till Grundkartan samt utför fastighetutredning av området för att få det mest aktuella kartunderlaget till just ditt projekt.
En projekteringskarta är en produkt som visar nulägesbild av aktuellt område. Vi kartlägger ditt projekteringsområde i den detaljeringsgrad som uppdraget behöver och med den kvalité som efterfrågas. Innehållet i en projekteringskarta är vägdetaljer så som vägkant, vägmålningar, vägräcke och trafikskyltar, samt VA- och EL/TELE-detaljer, anläggningar, vegetation- och terrängobjekt med mera.
Med hjälp av våra specialutrustade datorer kan vi hantera stora datamängder och skapa markmodeller och ytmodeller utifrån beställarens önskemål. Vi kan skapa triangelmodeller och GRID i varierade upplösning/punktäthet och leverera i det format som efterfrågas. Vi hjälper gärna till att diskutera den lämpligaste insamlingsmetoden och mätdata för att just ditt projekt ska uppnå den kvalité som efterfrågas.
Höjdkurvor är ett stort önskemål i många branscher. Vi hjälper allt från golfklubbar till stora kommuner och ta fram höjdkurvor. Höjdkurvor går att beställa med ekvidistans 0,1 meter till 10 meter och med eller utan besiffring. Att vidareförädla indata och tillämpa vattenytor och vattendrag i framställandet av höjdkurvor gör att vi kan leverera höjdkurvor i högre kvalité.
Med punktmoln framställda från vår laserskanningsdata eller flygfoton kan vi bearbeta data till olika typer av 3D-modeller. Vi kan exempelvis ta fram 3D-stadsmodeller och takkonstruktioner i den nivå och i det format ni önskar. Låt oss höra vad just ert projekt är i behov av.

Insamling av mätdata

Att samla in mätdata från luften eller från bil kan både vara mer konstadseffektivt och säkrare än de traditionella metoderna. Med hjälp av flyg, drönare eller bil är inget projekt för stort eller för litet, vi ser till att hitta den bästa lösningen för dig.

Är ditt projekt storskaligt ser vi till att nyttja traditionellt flygplan eller helikopter för en effektiv och säker lösning.  Med våra flyg kan vi samla in både flygfoto och laserskanningsdata beroende på uppdrag. Från våra sensorer kan vi sedan generera ortofoto och punktmoln. Med RTK och flygsignalering kan en lägesosäkerhet i höjd på 2 cm av hårdgjorda ytor uppnås.
Våra certifierade drönarpiloter kan skräddarsy uppdrag utefter dina önskemål. Beroende på flyghöjd och hastighet kan vi samla in data som uppnår den kvalité du söker. Vi använder quadrokoptrar med sensorer som genererar flygfoton och laserskanningsdata med låg lägesosäkerhet; 1,5 cm pixelstorlek och punkttäthet på 400-600 punkter per kvadratmeter. Med RTK och flygsignalering uppnås en höjdnoggrannhet på 2 cm av hårdgjorda ytor. Vi flyger med säkerhet för både personer, byggnader och utrustning kring oss.
Gäller uppdraget stadsmiljö eller väg tillämpar vi ofta insamlingsmetod till att samla in foto och laserdata från bil, en så kallad mobil insamling. Laserskanning från bil resulterar i ett väl detaljerat laserskanningspunktmoln vilket ger oss perfekta förutsättningar att mäta detaljer till en projekteringskarta och markmodell. Detaljer så som trottoarkanter, träd och husfasader kan vi kartera med en lägesosäkerhet på cm-nivå vilket ger goda förutsättningar för projektering.

Hur kan vi hjälpa till i era projekt?

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Elin Skoog
Arbetsledare
Luis Martinez
Fotogrammetriker