Rådgivning

Skapa större vinster av geodata i verksamheten

Behöver ni utveckla användningen av geodata?

Användningsområdena för geodata, det vill säga information om platsers egenskaper är i det närmaste oändliga och skär genom alla verksamhetsområden. Som helhetsleverantör av geoinformation bidrar Metria med affärskritisk information till kunder inom vitt skilda segment. Korrekt information är en viktig förutsättning för att verksamheterna ska kunna fatta välgrundade beslut.

När vi påbörjar ett arbete ingår alltid en rådgivande del, där vi på djupet förstår behovet, detta för att kunna anpassa och skräddarsy arbetet så att bästa möjliga resultat faller ut.  Vi erbjuder också en mer strategisk rådgivning där vi, baserat på kundens unika behov, genomför olika typer av insatser för att säkerställa maximal nytta och effekt av geodata i verksamheten.

Som helhetsleverantör utvecklar Metria verksamheter så att geodata och GIS ger effekt i hela organisationen. Långsiktighet och kostnadseffektivitet gör oss till en strategisk samarbetspartner över tid.

Öka kunskapen

Öka insikten om nyttan med geodata i fler delar av organisationen.

Kartlägg behoven

Kartlägg verksamhetens behov för verklig effekt och nytta.

Arbeta strategiskt

Låt geodata bli en strategisk resurs för hela verksamheten över tid.

Så blir GIS och geodata en strategisk resurs

Med utgångspunkt i era behov och målsättningar utvecklar vi insatserna som krävs för att öka nyttan av GIS och geodata i verksamheten. Så här arbetar vi tillsammans med er för att ni ska nå era mål.

Genom att kartlägga organisationens och användarnas behov och prioriteringar tar vi tillsammans reda på vad som kan leda till förbättringar och hur. Det ger en grund för planeringen av vilka insatser som ska göras och hur de ska prioriteras. Resultatet är en bild av hur organisationen ska arbeta med geodata och GIS framöver. Behovskartläggningen sker i tre steg: behovskarta, målgruppsbeskrivning och konceptskisser. Den tydliggör hur den färdiga lösningen ska se ut och hur den ska ge verksamhetsnytta - både utifrån den enskilda användarens behov och företagets övergripande målbild.
Engagemang från människorna i verksamheten är en förutsättning för att skapa nya insikter, fånga behovsbilden och lägga grunden för hur ni kan öka nyttan med geodata. En inspirationsworkshop ger en flygande start på att öka effekten av geodata i er organisation. Genom att visa möjligheterna föds nya idéer som fångas in, dokumenteras och prioriteras i en gemensam målbild för er utveckling. Ni får en tydlig bild av var ni står idag och förslag på vägen framåt i ett genomarbetat material.
Får er verksamhet inte ut effekten av existerande GIS-investeringar? Har ni insett möjligheterna med GIS men vet inte var ni ska börja? En tydlig målbild och vision är en förutsättning för att driva verksamheten i rätt riktning. Vad vill ni uppnå med er GIS-satsning? Förstudien hjälper er att ta nästa steg. I en nulägesanalys kartläggs områdena Dataförsörjning, System och arkitektur samt Organisation och arbetssätt. Analysen ger svar på vilka aktiviteter och åtgärder som krävs för att nå önskat läge och en tidsplan för hur det kan gå till. Förstudien tar ut den tydliga riktning som är förutsättningen för framgång.
Genom att se geodata som en strategisk resurs skapas full effekt av GIS-satsningen. En geodatastrategi samlar organisationen kring ett gemensamt synsätt på hur geodata ska linjera med organisationens arbetssätt och bidra till de övergripande målbilderna. Liksom alla strategier ska den kommuniceras, appliceras och utvärderas i det dagliga arbetet.

Vill du diskutera GIS och geodata med oss?

Vi tar gärna en dialog om hur er organisation kan få större nytta av geodata.

Hör av dig till oss!

Vi vill gärna ha en dialog med dig, fyll i kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Martin Bergström
Gruppchef GIS- och fjärranalys
Maria Nilsson
Gruppchef GIS- och fjärranalys