Skoglig skötsel

Skötsel av skog handlar många gånger om hur och var åtgärder skall utföras och i vilken ordning. Geografin och tillståndet i skogen har därför alltid en naturlig koppling till en aktiv skötsel av ett skogsinnehav.

Gallringsanalys

Att gallra i rätt tid i rätt områden är avgörande för att få livskraftig skog som inte tappar i tillväxt. För sen gallring ökar dessutom risken för snöbrott och stormskador.

Med det allra färskaste laserdata skog som grund och med skördardata och AI-metodik analyserar vi vilka gallringsskogar som står i behov av att gallras. Med detta underlag får ni en överblick över just ert gallringsbehov kommande år.

Gallringsuppföljning

Genom att använda Metrias gallringsuppföljning får ni en kontinuerligt uppdaterad informationsmängd om var i ert intresseområde gallringar utförts under ett givet tidsspann.

Detta ger en effektivt återkoppling om utförda åtgärder men också uppdatering av befintliga beståndsregister där gallrade områden kan ändras till att inte längre ha ett gallringsbehov.

Riskkartering

Genom att analysera stora mängder information med hjälp av AI kan helt nya insikter skapas och risker identifieras.

Ett exempel på detta är identifiering av riskområden för barkborre. Vi har tagit fram en metod för att identifiera områden med förhöjd risk för angrepp.  Genom att träna ett neuralt nätverk (AI) att känna igen olika index som är gemensamma för de områden som är angripna av barkborre kan sedan områden med samma egenskaper identifieras.

Vi kan skog

Bland våra medarbetare finns många av landets ledande GIS-experter. Det i kombination med vår verksamhetskunskap om skogsnäringen gör att vi kan hjälpa skogsindustrin att skapa helt nya insikter om verksamheten.

Gustav Arctaedius
GIS- och fjärranalyskonsult