Skoglig Råvaruförsörjning

Skogsbruk är en geografiskt utspridd verksamhet där logistik står i centrum i allt från att lotsa personal i fält till att få virket från skogen till industrin och sedan ut till kund. Detta behöver göras effektiv, säkert och hållbart i alla aspekter för att ekonomi och trovärdighet skall hållas.

Traktplanering

Timmerweb I vilket ni gör allt från avverkningsanmälan till uppföljning av utförda åtgärder. Smarta funktioner gör det möjligt att beräkna virkesutfall redan innan avverkningen.

Fångstområden till industrier

Vilken virkeshög skall köras till vilken industri? Med kartering av fångstområden kan ni enklare följa upp och kontrollera att ni efter vägars beskaffenhet och körsträckor inte kör virket längre än nödvändigt. Dessutom blir det tydligare i vilka områden som byten av virke med andra bolag bör göras för att ni skall upprätthålla bäst ekonomi.

Virkeslager i skogen

Hur mycket virke finns i skogen? Skogsbruksplaner ger ofta denna information men idag har vi också andra typer av indatakällor där laserskanning är den främsta på just uppskattning av virkesvolym. Över stora ytor kan Metria hjälp er med att uppskatta möjlig slutavverkningvolym och gallringsvolym för att ni skall kunna styra och planera verksamheten och uppnå samordningsvinster och effektivitet i ert arbete.

Vi kan skog

Bland våra 260 medarbetare finns många av landets ledande GIS-experter. Det i kombination med vår verksamhetskunskap om skogsnäringen gör att vi kan hjälpa skogsindustrin att skapa helt nya insikter om verksamheten.

Gustav Arctaedius
GIS- och fjärranalyskonsult