Grundkartor och fastighetsförteckningar

Ett underlag som krävs till alla detaljplaner

Kraven som ställs i en planprocess är väldigt olika men för varje detaljplan måste en grundkarta och en fastighetsförteckning tas fram. Metria har gedigen erfarenhet och fastighetsrättslig kompetens, vilket gör att vi kan skapa grundkartor och fastighetsförteckningar efter de förutsättningar som råder i ert projekt.

Grundkarta

Grundkartan är en storskalig karta som beskriver gällande förutsättningar beträffande mark och vatten, fastigheter, byggnader, anläggningar, aktuell planinformation, rättigheter och bestämmelser med mera. De objekt som påverkar detaljplanen ska finnas med ett verifierat innehåll och aktualitet. Kartan upprättas genom uttag ur och komplettering av kommunens primärkarta (baskarta) där sådan finns.

Fastighetförteckning

En fastighetsförteckning ska lämna uppgifter om berörda fastigheter och sakägare till grund för bl.a. underrättelser om ett upprättat förslag till plan. Fastighetsförteckningen ska dels redovisa uppgift om berörda fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter, dels uppgift om respektive ägare och rättighetshavare.

Tjänster inom samhällsplanering

Behöver ni stöttning inom samhällsplanering?

Vi är ett team av tio planarkitekter som är spridda över hela landet. Teamet har både bred kommunal erfarenhet och specialistkompetens. Vi tar gärna en dialog om hur vi kan stötta er inom samhällsplanering.

Adam Hörnedal
Planarkitekt Linköping
Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt Karlskrona
Annika Säw
Planarkitekt Karlskrona

Artiklar i kunskapsbanken