Förstudier och planprogram

För hållbara samhällsbyggnadsprojekt

För att förverkliga samhällsbyggnadsidéer på bästa sätt måste förutsättningar definieras, visioner och strategier läggas fram och ekonomi fastställas. Förstudier, planprogram och andra strategiska dokument är viktiga handlingar för att skapa goda och hållbara samhällsbyggnadsprojekt.

Vårt fokus är att identifiera platsens förutsättningar och se vilka möjligheter de skapar för kommande detaljplanering. Vi lyfter de platsspecifika egenskaperna, de större sammanhangen och era önskemål för att skapa helhetslösningar som håller över tid.

Vid större samhällsbyggnadsprojekt föreslår vi lämpliga utbyggnadsetapper över tid. Kompetensområdet omfattar också att tidigt i processen redogöra för profil, arkitektur och gestaltning i nya eller befintliga områden.

Tjänster inom samhällsplanering

Behöver ni stöttning inom samhällsplanering?

Erfarna planarkitekter över hela landet

Metria har ett team av planarkitekter som är spridda över hela landet. I teamet finns både bred kommunal erfarenhet och specialistkompetens. Med fokus på mervärde för dig som kund utformar vi uppdrag och arbetssätt enligt dina önskemål och processer. Vi är miljö- och kvalitetscertifierade och utför våra uppdrag enligt gällande lagstiftning.

Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt Karlskrona
Sofia Ljungquist
Planarkitekt Karlskrona
Adam Hörnedal
Planarkitekt Linköping
Annika Säw
Planarkitekt Karlskrona

Artiklar i kunskapsbanken