Digital Översiktsplan

Grunden till en obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Digital planinformation utgör grundbulten i det nationellt satta målet om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Allt fler kommuner utvecklar digitala översiktsplaner för att dra full nytta av möjligheterna. Vi har hög kompetens inom området och stor erfarenhet av processen.

Genom att digitalisera översiktsplanen:

  • skapas förutsättningar för en kontinuerlig översiktsplanering och återanvändning av information vilket minskar dubbelarbete
  • förbättras möjligheten till analys och uppföljning vilken förenklar planering och prövning
  • tillgängliggörs informationen på ett enhetligt och effektivt sätt, internt och externt vilket skapar förutsättningar för bättre samordning över kommun- och myndighetsgränser och en förbättrad medborgardialog.

I arbetet med digital översiktsplanering följer vi Boverkets nationella standardmodell. Vi använder b la  Metra Geovis för att presentera översiktsplanen digitalt.

Tjänster inom samhällsplanering

Behöver ni stöttning inom samhällsplanering?

Erfarna planarkitekter över hela landet

Metria har ett team av planarkitekter som är spridda över hela landet. I teamet finns både bred kommunal erfarenhet och specialistkompetens. Med fokus på mervärde för dig som kund utformar vi uppdrag och arbetssätt enligt dina önskemål och processer. Vi är miljö- och kvalitetscertifierade och utför våra uppdrag enligt gällande lagstiftning.

Anna Sara Bergkvist
Planarkitekt Karlskrona
Sofia Ljungquist
Planarkitekt Karlskrona
Adam Hörnedal
Planarkitekt Linköping
Annika Säw
Planarkitekt Karlskrona

Artiklar i kunskapsbanken