Uppdrag nybyggnadskarta

I samband med att du ansöker om bygglov, så behöver du ibland även en Nybyggnadskarta. Underlaget hjälper bygglovshandläggaren att fatta beslut om din tomt och det hus du väljer. Vi på Metria ser till att din Nybyggnadskarta omfattar alla parametrar du behöver i form höjder, vägar, brunnar mm.

Vi följer SKL Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer för prissättning.

1 Beställare
2 Logistik
3 Fakturering

Kommersiella villkor

Nedanstående villkor tillämpas på uppdrag husutsättning som utförs av Metria AB på uppdrag av Beställaren.

Tillämpliga standardvillkor

På uppdraget tillämpas Allmänna Bestämmelser ABK09 (för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet), ABK09, med nedanstående tillägg och justeringar. ABK09 kan införskaffas från Svensk Byggtjänst, hemsida www.byggtjanst.se, tel 08 – 457 10 00 (kundtjänst). Beställaren bekräftar genom sin beställning att ifrågavarande standardvillkor är vedertagna på den svenska marknaden för tjänster som motsvarar den gjorda beställningen samt att villkoren ska vara tillämpliga på det beställda uppdraget.

Begränsningar och avgränsningar vad gäller Metrias skadeståndsskyldighet gäller enligt ABK09.

Uppdragets omfattning

Uppdraget omfattar tjänsten att, utifrån Beställarens tillhandahållna underlag och instruktioner, utföra utsättning. Utsättningspunkter markeras på lämpligt sätt, ex vis med spikar, spikar på profil, stakläkt eller annat.

Såvida inte annat uttryckligen avtalats omfattar uppdraget inte kontroll av referenspunkter på plats, ex vis gränsmarkeringar, övergripande stomnät, byggplatsnät eller riktigheten av bygghandlingar i förhållande till bygglov, bestämmelser rörande plan och bygg eller liknande. Sådan kontroll kan avtalas särskilt.

Bindande instruktioner avseende uppdraget

Beställaren eller den tredje part (exempelvis anlitad entreprenör eller annan) som Beställaren utsett som behörig att lämna bindande instruktioner eller material till Metria AB (och som angetts ovan) lämnar bindande instruktioner avseende uppdraget. Beställaren tillsammans med den tredje part som Beställaren i förekommande fall utsett enligt ovan ansvarar fullt ut för att lämnade instruktioner och material är korrekta och kompletta till sitt innehåll. Ansvaret för brister i nämnda delar åligger fullt ut Beställaren i förhållande till Metria.

Metria AB har att förlita sig på riktigheten i det material och de instruktioner och anvisningar som tillhandahålls Metria AB för uppdraget med de undantag som i vissa fall kan följa av ABK09, branschpraxis eller domstolspraxis. Metria AB äger rätt till särskild kompensation för sådant merarbete som blir nödvändigt på grund av att överlämnade instruktioner och/eller material helt eller delvis är felaktigt, inkomplett eller försenas.