Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2016

Det statliga bolaget Metria AB som tillhandahåller digitala karttjänster och geografiska informationssystem redovisade ett EBITDA resultat på 30,4 (39,2) MSEK för helåret 2016. EBITDA marginalen blev 7,3 % (9,1).
2017-02-14

Januari - december

(Föregående år inom parentes)

  • Nettoomsättning     417,2 (431,4) MSEK
  • EBITDA     30,4 (39,2) MSEK
  • EBITDA %            7,3 (9,1) MSEK
  • Resultat efter skatt       8,1 (16,0) MSEK
  • Kassaflöde från löpande verksamhet         34,4 (40,9) MSEK
  • Likvida medel samt finansiella placeringar        61,7 (51,5) MSEK

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,4 MSEK (8,0) vilket motsvarar 30 procent (50) av årets resultat efter skatt och ligger inom den beslutade utdelningspolicyn.

Erik Oldmark, VD kommenterar

- Under hösten har Metria genomfört ett omfattande strategiarbete för att definiera företagets vision och mål för den kommande femårsperioden, ett arbete som lett till en ambitiös och utmanande målsättning. Ambitionen är att dubbla omsättningen och att leverera en EBITDA på mer än 10 % senast 2021.

Behovet och användandet av geografisk data och geografiska informationssystem ökar. Detta framförallt för att stödja företag, organisationer och verksamheter att skaffa bättre underlag till beslut för att optimera ekonomiska resurser och för att säkra ett hållbart företagande. Det är en intressant marknad där Metria med sin kompetens och erfarenhet, har en mycket stark position att utveckla och växa sin affär ifrån.

Under fjärde kvartalet 2016 har Metria fortsatt sin transformation att bli den ledande aktören inom geografisk data och geografiska informationssystem. Året avslutades med bra resultat för alla affärsområden. Affärsområde Plan & Mät har ytterligare förstärkt sin position mot kommunsegmentet. Affärsområde Konsult har tagit ett antal viktiga affärer inom fjärranalysområdet. Affärsområde Produkt har fortsatt en stark position hos bankerna med tjänsten för fastighetsinformation.

Hela rapporten är publicerad på www.metria.se

 

Metria AB är en ledande aktör på marknaden för digitala karttjänster och geografiska informationssystem. Metria omsätter cirka 420 miljoner kronor och har cirka 260 medarbetare Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden – Metria Plan & Mät, Metria Konsult och Metria Produkter. Produktförsäljningen utgör omkring hälften av omsättningen, medan affärsområdena Konsult och Plan & Mät står för ungefär 25 procent vardera av omsättningen. Bland medarbetarna finns experter inom geodata, geodesi, kartografi, fjärranalys och GIS-utveckling. Metria är ett svenskt aktiebolag som är helägt av staten.

Kontakt

Dela sidan: