Kvalitet och miljö

Metria bedriver sedan flera år tillbaka ett målmedvetet kvalitets- och miljöarbete.

MiljöcertifikatMålmedvetet kvalitets- och miljöarbete

Detta har bland annat resulterat i att vårt miljöarbete är inriktat både på att utforma den egna verksamheten så att minsta möjliga belastning uppstår på miljön och på att erbjuda våra kunder produkter som kan användas för miljöbefrämjande åtgärder i den egna verksamheten.

Utbildning i miljökunskap

Våra medarbetare får utbildning i allmän miljökunskap. Utbildningen tar upp naturens kretslopp och principer, våra största miljöhot, de svenska miljömålen och Metrias egen miljöpåverkan.

Miljölednings- och kvalitetssäkringssystem inom Metria

Metria är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Det innebär att Metria har ett miljöledningssystem som ligger till grund för ett systematiskt miljöarbete som syftar till integrera miljöpolicy och miljömål i Metrias produkter och tjänster.

Metrias miljöpolicy

Syftet med en miljöpolicy

Miljöpolicyn är ett centralt dokument som anger riktlinjer för Metrias miljöarbete och hur miljöfrågor och medvetenhet kring miljöaspekter och miljöfrågor genomsyrar Metrias arbete med att ta fram produkter och tjänster.

Miljöpolicyn ska finnas tillgänglig för kunder och allmänhet.

Miljöpolicyn ligger till grund för miljöcertifieringen ISO 14001.

Metrias Miljöpolicy

  • Vi strävar efter att utifrån våra kunders behov ta fram produkter och tjänster som kan bidra till ett hållbart utnyttjande av våra gemensamma resurser av mark, vatten och luft.
  • I vårt interna arbete hushållar vi med våra materiella resurser och strävar efter minskad energiförbrukning.
  • Vi följer samhällets lagar och riktlinjer inom miljöområdet.
  • Vi har ständiga förbättringar av processer, rutiner och medvetenhet kring miljöfrågor.

Läs mer om Metrias miljöpolicy

Miljöcertifikat ISO 14001

Dela sidan: