#kartskolan

Kartskolan började som ett projekt på vår Facebooksida då vi uppmärksammat att det finns ett behov och intresse av att veta mer om kartor.

Kartskolan - frågor och svar

Efter bra respons i sociala medier beslutade vi att även lägga frågorna och svaren på metria.se för att fler ska kunna ta del av informationen. På den här sidan finns svar och frågor i mer fördjupat format.

Har du en fråga du gärna vill ha svar på? Inga frågor är för dumma så tveka inte att höra av dig. Du når oss på e-support@metria.se eller tfn 010-121 8070.

Frågorna och svaren kommer att uppdateras löpande både här och på https://www.facebook.com/metriaprodukter/.

 

Ekonomiska kartan och Gula Kartan 

Vilken benämning hade produkten Fastighetskartan tidigare?

Kartan gick först under namnet Ekonomiska kartan för att sedan ersättas med en ny utgåva som kallades Gula kartan.

 

 

Vad är det för skillnad mellan en online-karta och en offline-karta?

En online-karta hämtar kartan från en server via internet när du visar den. Så fungerar de flesta karttjänster på internet. En offline-karta finns däremot redan lagrad på din dator eller mobila enhet. En offline-karta behöver ingen uppkoppling mot internet så mobil täckning är inte nödvändigt. Vistas man i skog och fjäll kan det ofta saknas mobil täckning.

 

 Raster- och vektorformat

 

Vad är skillnaden mellan raster-och vektorformat?

Rasterkarta är en bild som består av pixlar som tillsammans bildar en bild. Kan öppnas i bildvisningsprogram.

Vektorkartor är geometrisk data bestående av linjer, ytor och punkter. För att kunna öppna en vektoriserad karta behöver du ha tillgång till ett GIS-program, ett tips är gratisprogrammet QGIS.

 

 

Gröna kartan

 

Vilken benämning hade produkten Terrängkartan tidigare?

Kartan hette tidigare Gröna kartan.

 

 Skrivare

 

Vad står förkortningen DPI för?

DPI står för dots per inch/punkter per tum och är en utskriftsinställning för skrivare och tryckpressar.

 

 Ortofoto

 

Vad är ett ortofoto?

Ortofoto framställs ur flygbilder som fotograferats med olika upplösningar. De har korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig avbildning av marken och resultatet är en bildfil i rasterformat.

 dwg och shape-format

 

 

 

 

 

 

 

 

Skillnaden mellan Shape och DWG-format?

Både shape och dwg innehåller vektorbaserad information. Shape är ett format framtaget för GIS-applikationer medan DWG är ett CAD-format. GIS används oftare för webapplikationer (kartor) och som planeringsstöd medan CAD istället framförallt är till för att upprätta detaljrika ritningar inom bygg och industri. GIS-data visualiseras huvudsakligen i 2D, men kan även modelleras i 3D, medan CAD-data framförallt används till 3D modeller, men kan även visualisera data i 2D. Metria säljer fastighetskartan både som shape och dwg.

 

 Laserdata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tar man fram laserdata och vad kan det användas till?

Laserdata består av ett punktmoln där varje punkt är ett mätvärde som är lägesbestämt i mark och höjdplanet. Höjdvärdena kan sedan användas till bland annat höjdmodeller, solkartor, biomassaberäkningar och trädhöjder m.m. Data tas fram genom LiDAR vilket står för ”Light detection and ranging” och kan enklast beskrivas som en laser-radar. Medan radar bygger på radiovågor så använder LiDAR istället ljusvågor. Man använder då en enhet (vanligen monterad på flyg) som skickar ut en större mängd laserpulser över marken. Tiden det tar för laserstrålarna att studsa och återvända till enheten mäts vilket gör att man kan uppskatta vart lasern studsat på marken. Lägesbestämning görs samtidigt med GPS och man får då ett punktmoln med mätvärden som visar vart det finns studsar som sedan också klassificeras in i olika kategorier (markträffar, vegetation, vatten, m.m.). Du kan läsa mer om Metrias analystjänster för bl.a. laserdata här

 

 GIS står för Geografiskas informationssysetm

 

Vad står förkortningen GIS för?

Det står för Geografiska informations-system.

GIS är system för att samla in, hantera, analysera och visualisera information som är kopplad till en plats.

 

 En koordinat

 

Vad är en koordinat?

En koordinat är ett värde på exakt det läge en punkt befinner sig. För läge på marken anges två koordinater, en nordlig och en östlig. Det kan också finnas en höjdkoordinat som anges i meter över havsytan.

 

 DEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är DEM och DSM?

DEM (Digital Elevation Model, digital höjdmodell) och DSM (Digital Surface Model, digital ytmodell) är två namn för digitalt höjddata som på olika sätt representerar höjd i ett område. En DEM visar markhöjden medan en DSM även tar med objekt på markytan (exempelvis vegetation och byggnader). Både DEM och DSM framställs vanligtvis från laserdata och kan användas för att ta fram bla. avrinningsmodeller, översvämmnings-modeller, 3D-modeller, mobilt signaltäckningsunderlag, m.m.

 

Geodata

Vad är Geodata?

Geodata (geografisk data) är beskrivningar av allt som har ett geografiskt läge. Det kan vara sjöar, byggnader och vägar men också vegetation och befolkning. Allt som går att lägesbestämma.

Ortofoto, IR-ortofoto

 

Vad är skillnaden mellan Ortofoto och IR Ortofoto?

Vanliga ortofoton framställs ur flygbilder från ljus i det synliga spektrumet, när man framställer infraröda ortofoton så använder man sig istället av ljuset som har en högre våglängd, nära och på det infraröda bandet som det vanliga ögat inte uppfattar.

Faktorer som påverkar vilket ljus som reflekteras i de våglängderna är bl.a. marktyp, vegetationstyp och dess sammansättning och vattenhalten i mark och vegetation. Mängden klorofyll, textur och komposition på vegetationen för olika typer av växtlighet kommer avspegla sig i resultatet. Man kan därför använda IR Ortofoton för att bl.a. skilja olika vegetationstyper och bestånd åt och indikera på växtlighetens status och markens fuktighet.

 

 Terrängkartan

 

Vad är en topografisk karta?

En topografisk karta är en ”vanlig” karta där det till exempel finns vägar, sjöar och städer. Kartan visar det man kan se med ögat. Exempel: Terrängkartan.

 

Vad är en tematisk karta?

En tematisk karta visar sådant man inte kan se med ögat. Den visar exempelvis medellivslängden i olika länder, klimatzoner eller vilka religioner som dominerar var.

 

 Exempel på skalor på en karta

 

 

 

 

 

 

 

Varför använder man sig av skalor på en karta?

För att kunna förminska det man vill avbilda på en karta använder man sig av en skala. För att få plats med hela Sverige på en karta behöver man förminska den. På kartor finns angivet hur mycket man förminskat verkligheten samt hur långt en centimeter på kartan motsvarar i verkligheten.

 

Översiktskartan 

 

 

Vilket namn har den karta som tidigare hette röda kartan?

Kartan har nu namnet Översiktskartan. Kartan säljs i vår e-handel och täcker hela Sverige.

 

 

Vad är ett ortofoto? (bild ortofototillkartskolan)

Ortofoto framställs ur flygbilder som fotograferats med olika upplösningar. De har korrigerats geometriskt och satts samman till en skalriktig avbildning av marken och resultatet är en bildfil i rasterformat.

Dela sidan: