Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy – Vårt ”paraply” över Metrias övriga policys och interna riktlinjer

Till stöd och utgångspunkt för Metrias verksamhet och arbete har antagits en övergripande Hållbarhetspolicy.

Syftet med hållbarhetspolicyn är att Metrias övriga policys, interna styrdokument och riktlinjer ska förankras i hållbarhetspolicyn och att denna ska utgöra grundläggande stöd och riktmärke för överväganden och beslut rörande bolagets verksamhet.

Ett hållbart Metria

Genom att kontinuerligt och långsiktigt arbeta med samtliga nedanstående hållbarhetsområden (ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet) skapar vi ett hållbart Metria.

Allmänt om Metrias hållbarhetsarbete

Hållbart arbete innebär för oss på Metria att vi arbetar på ett sådant sätt att vi åstadkommer ett väl fungerande företag som tar ansvar och som på ett positivt sätt bidrar till samhället och näringslivet. Att vi bedriver verksamheten på ett hållbart sätt vad gäller miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Hållbart arbete innebär bland annat att vi ska vara transparenta gentemot den krets som kan kallas företagets intressenter. Dessa intressenter utgörs av kunder, ägare, medarbetare, samhället, finansiärer o.s.v. Transparens i detta sammanhang innebär att vi inte försöker försköna eller undanhålla information, utan att företagets intressenter får ta del av det de är intresserade av att veta om företaget. Detta skapar på sikt ett förtroende mellan företaget och intressenter, vilket i sin tur leder till en större hållbarhet för Metria.

Man brukar tala om tre dimensioner

  • ekonomisk hållbarhet
  • social hållbarhet
  • miljömässig hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet utgör en förutsättning för att företaget ska överleva och även motorn för utvecklingen av bolaget och dess verksamhet.

Social hållbarhet omfattar ett stort område, bland annat att bolaget ska driva en ansvarsfull personalpolitik, att man har etiska policys kring t.ex. upphandling och underentreprenader samt att vi tar vårt ansvar kring arbetarskyddsfrågor och hälsa.

Miljömässig hållbarhet handlar om att på ett proaktivt och långsiktigt sätt arbeta med miljöfrågor kopplade till Metrias verksamhet och affärer. T.ex. att företaget har och följer en tydlig miljöpolicy, styr mot uppsatta miljömål och ständigt tillför förbättringar. Grundtanken är att företaget ska sträva efter att minimera miljöbelastningen hos både Metria, Metrias kunder och leverantörer samt i samhället i stort. Detta sker genom tillämpning av ett etablerat och kvalitetssäkrat miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. Som en del av miljöledningssystemet ingår att Metrias personal ska upprätthålla god kunskap om våra styrande dokument och hur vårt miljöledningssystem fungerar.

Dela sidan: