Bolagsstyrning

Näringsdepartementet företräder svenska statens aktier på Metrias årsstämma och nominerar styrelseledamöterna i Metria.

Metria följer svenska statens ägarpolicy.

Bolagsstyrningen i Metria bygger på det regelverk och den  struktur som följer av  aktiebolagslagen, övrig tillämplig svensk lagstiftning, statens ägarpolicy, den svenska koden för bolagsstyrning samt Metrias bolagsordning.

Bolagsstyrningen utgår även från interna ramverk såsom styrelsens arbetsordning, instruktion för verkställande direktör och arbetsordning med attestförteckning samt övriga interna policyer och instruktioner.

Dela sidan: